Уеб каталог на Българските сайтове, Добави саит- Уеб каталог на Българските сайтове, Дрехи, Обувки, Мебели, Онлайн магазини и други


Счетоводство

http://cccinfo.bg/

Централна Консултантска Компания ООД е динамично развиващо се дружество, предлагащо комплексно обслужване на своите клиенти. Ние предоставяме професионално и ангажирано обслужване на нашите клиенти като им предлагаме услуги в сферата на счетоводното и правно обслужване, подготовка и управление на проекти по Европейски и други донорски програми, наблюдение за допустимост по обществени поръчки и изготвяне на тръжна документация за участие. Нашите услуги са насочени към всяка компания, която иска да развива и управлява своя бизнес успешно. Ние разработваме и управляваме проекти за кандидатстване по различни национални, европейски и международни финансови програми, предоставяме информация за допустимост по обществени поръчки и изготвяне на тръжна документация за участие, счетоводно и правно обслужване, и констултации. Зад името Централна Консултантска Компания стои екип от професионалисти, предлагащи работещи решения в реалната бизнес среда.


Счетоводна къща Гранд Консулт ЕООД предлага всички счетоводни услуги за фирми и физически лица както на територията на столицата, така и на клиенти от цяла България. Коректност, професионализъм и спазване стриктно на всички срокове, са едни от водещите принципи на Счетоводна кантора Гранд Консулт ЕООД . Успехите на нейните клиенти са водещ преоритет в работата на счетоводителите, които работят в нея. Това води до постигане на лоялни дългосрочни бизнес взимоотношения и партньорство, което е изключително ползотворно. Ако и Вие искате такъв партньор за Вашата фирма, обадете се на тел: 0898669272;
0878694542;


https://www.iv-finance15.com/

Счетоводни услуги и абонаментно обслужване на фирми регистрирани по ДДС и
нерегистрирани по ЗДДС.

Счетоводна къща

При необходимост от счетоводни консултации за вашия бизнес обърнете се към нас. Ние сме счетоводна къща Орби Конт ЕООД и предлагаме текущо и годишно счетоводно обслужване. Предлагаме още консултации в областта на данъчното облагане, консултации относно нормативната уредба касаеща данъчното законодателство, консултации относно срокове които трябва да се спазват за подаване на данъчни документи, в това число годишна данъчна декларация на физически и юридически лица; Изготвяме всички видове финансови отчети – Отчет за Приходи и Разходи; Годишен Финансов Отчет; Отчет за Парични потоци, Отчет за Собствен Капитал; ДДС справки – Дневник покупки, дневник продажби, Декларация за Данък Добавена Стойност, VIES декларация. Изготвяме списък с дълготрайни материални активи и Счетоводна амортизация – отчисляват се съгласно указаните в закона норми в зависимост от вида и стойността на актива. Предлагаме всичко относно управлението и поддръжката на персонала – изготвяне на заплати, график за отпуск, начисляване на прослужени години; изготвяне на трудови договори, подаване на уведомления за назначаване, ведомост за работна заплата, декларация образец едно и шест, заповеди за отпуски, заповеди за назначаване, заповеди за прекратяване на трудово правоотношение, инструкции по безопасност на труда, правилник за вътрешния трудов ред, график за работа, отчетна форма за явяване на работа. Съдействаме при регистрация на фирми по Закона за Данък върху Добавената Стойност; регистриране на фирми – включително Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност; Дружество с Ограничена отговорност; Едноличен Търговец; Акционерно дружество; Фондация; Сдружение; Сдружение със стопанска цел; Сдружение с нестопанска цел. Осчетоводяваме всички видове документи – Фактури, касови бонове; Приходен касов ордер, банково бордеро, разходен касов ордер, платежно нареждане, вносна бележка, митническа декларация, кочан за сторниране, мемориален ордер, кредитно известие, дебитно известие, кредитно известие касова отчетност, дебитно известие касова отчетност, фактура по касова отчетност, протокол, пътни листове, авансови отчети, командировъчно, справка декларация, дневник покупки и дневник продажби.


https://kantoratami.bg/

https://kantoratami.bg/ е онлайн посредническа платфома, която има за цел да осъществи връзка и последваща комуникция между клиентите и квалифицирани специалисти. Работим със специалисти в областта на: счетоводството, финансовите, консултантските, застрахователните и юридическите услуги.
Наши потенциални клиенти са всички, които търсят решение на даден проблем или казус, както и хора, които искат дa получат допълнителна информация.
Ние сме екип от млади и ентусиазирани хора, които подхождат сериозно и отговорно към нашата работа и високо ценим мнението на всички наши партньори и клиенти.